RSS բաժանորդագրություն 

Загрузка...

Գլխավոր էջ » Հոդվածներ » «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ» ՌԱԴԻՈԵԹԵՐ | Night Life radio » ԼՍԵԼ «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ»-Ը


Ռադիոծրագիր սիրահարների համար. «Գիշերային կյանք». vol. 36  1916


ԵԹԵՐ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ


  «Ü»ñ³ß˳ñÑ»


Հնդկական գրականությունից, հեղինակ` Շրի Շրի Ռավի Շանքար

 •         Վստահություն
 •           Դադարեք քննադատել ինքներդ ձեզ և ուրիշներին
 •           Գովաբանեք ինքներդ ձեզ և ուրիշներին
 •           Անկեղծություն
 •           Պատասխանատվություն
 •           Թողեք անցյալը հեռանա
 •           Ընդունում
 •           Մահվան անխուսափելիության գիտակցում
 •           Կյանքի փոփոխականություն
 •           Վստահություն
 •           Գոյի միասնականությունը
 •           Ձեր բնույթը սերն է և հանգիստը
 •           Հավասարակշռվածություն
 •            Ինքնագիտակցում
 •            Անկողմնակալություն և հասունություն
 •            Գեղեցիկի գիտակցում
 •            Երկրպագում և պատվում
 •            Կյանքը հավերժ է


 • Üñ³Ýù, áíù»ñ ë»ùëáí ½µ³ÕíáõÙ »Ý ß³µ³ÃÁ Ùáï »ñ»ù ³Ý·³Ù, Çñ»Ýó ï³ñÇùÇó 4-7 ï³ñáí ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ï»ëù »Ý áõÝ»ÝáõÙ:
 • ê»ùëÇ Ñ³Ù³ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáõÑÇ ÷ÝïñáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ß³ï ·áõÙ³ñ »Ý ͳËëáõÙ Çñ»Ýó ѳٳñ ßù»Õ ³åñ³ÝùÝ»ñ ·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ù³Ý Ýñ³Ýù, áíù»ñ ½áõ·ÁÝÏ»ñáõÑÇ ã»Ý ÷ÝïñáõÙ:
 • îÕ³Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ Ù»Í éÇëÏ»ñÇ »Ý ·ÝáõÙ, »ñµ ÏÇÝÝ ³í»ÉÇ Ñ³Ù³ñÓ³Ï áõ ·ñ·éÇã ¿ ÉÇÝáõÙ:

²Ûë ½áõÛ·ÇÝ ³ÝÑݳñ ¿ñ å³ïÏ»ñ³óÝ»É Çñ³ñÇó ³é³ÝÓÇÝ: ê³Éí³¹áñ ¸³ÉÇÝ ¨ ¶³É³Ý ѳí»ñųó»É »Ý ųٳݳÏÇ Ù»ç Çñ»Ýó ëÇñá ßÝáñÑÇí:

ÜϳñãÇ ÝϳñÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ å³ïÏ»ñí³Í ¿ øñÇëï³÷áñ ÎáÉáõÙµáëÁ` Ýáñ ³ß˳ñÑÇ ³÷ ÇçÝ»Éáõ å³ÑÇÝ, ¹ñáßÁ Ó»éùÇÝ, ¶³É³ÛÇ å³ïÏ»ñáí ¨ Ñ»ï¨Û³É ·ñáõÃÛ³Ùµ . "ºë ëÇñáõÙ »Ù ¶³É³ÛÇÝ ÙáñÇóë ³í»ÉÇ, ÑáñÇóë ³í»ÉÇ, äÇϳëáÛÇó ³í»ÉÇ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ÷áÕÇ ³í»É”:
"Մի օր, երբ մտածելու բան չունեի, սկսեցի մտածել լուրջ բաների մասին: Լուրջ բաների մասին մտածելիս էլ բռնեցի ինձ այն մտքի վրա, որ մտքերս շարադրվում են նոտաներով: Չէ, չէ, ես երաժշտագետ չեմ, կամ կոմպոզիտոր, ու չեմ էլ դառնա: Շատ եմ անտաղանդ: Պարզապես ես քեզ զգում եմ հնչյուններով …մարմնի: Բա՞ռ, թե՞ մեղեդի : Ո՞րն է առավել պարզ արտահայտում անբառ կարոտը: Երբ մտածում ես լուրջ բաների մասին, ակամա նոր բառեր ես թրծում քո մտքերի խառնարանում:  Անմեկնելի: Հասկացա. ես իմ մատներով  քո մարմնի վրա կնվագեմ մտքերիս մեղեդին  լռությա՛ն մասին…":

«¶Çß»ñ³ÛÇÝ ÏÛ³Ýù Ë׳Ýϳñ»²Ûëûñ ß³ñùáõÙ ÏÉë»ù ²ñÃáõñ àõÃÙ³½Û³ÝÇ, سñÇݳ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ, Èdzݳ ¼áõñ³µÛ³ÝÇ ³ëÙáõÝùÁ, гÙá ê³ÑÛ³ÝÇ Ó³ÛÝÁ, ·»Õ»óÇÏ áõ éáÙ³ÝïÇÏ ·Çß»ñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ: ÈÇóù³Ã³÷í»ù ¨ í³Û»É»ù ÙdzÛÝ ·Çß»ñí³Ý ѳïáõÏ ËáñÑñ¹³íáñáõÃÛáõÝÝ áõ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÇ
«ÃéÇãùÁ»
:


»ٳݻñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ, Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³ñó»ñ áõÕÕ»Éáõ ϳ٠»ñ³Åßï³Ï³Ý ѳٳñÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»Éáõ ѳٳñ ϳñáÕ »ù ·ñ»É haykb@web.am ¿É.÷áëïáí:
1111


loading...

  ՀԱՐՑՈՒՄ

Որքա՞ն աշխատավարձը կհերիքի Ձեզ նորմալ ապրելու համար

на русском  In English

Հավանաբար կհետաքրքրի նաև...


Կիսվիր հրապարակմամբ ընկերներիդ հետ...

Загрузка...


Այլ հոդվածներ «Ռադիոծրագիր սիրահարների համար. «Գիշերային կյանք». vol. 36»  թեմայով կարդա ԱՅՍՏԵՂ:

Առաջարկում ենք նաև...


ԼՍԵԼ «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ»-Ը բաժնի ԱՄԵՆԱԸՆԹԵՐՑՎԱԾԸ՝ այստեղ


Կատեգորիա: ԼՍԵԼ «ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ»-Ը | Ավելացրեց: Admin (01.04.12)
Դիտումներ: 1916 | Տեգեր: սերը և մեծերը, երկուսով, պոեզիա, ասմունք